• นายสรพล จันทรสุข
    เกษตรอำเภอโคกเจริญ
พระบรมรูป ร.๕ คู่บ้าน พ่อขุนด่านลือ ตะแบกบานตระการตา ภูมิปัญญาผ้ามัดหมี่ ผลผลิตดีอ้อยหวาน สืบสานบุญบั้งไฟ
 
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร  

มารู้จักศัตรูพืชกันเถอะ 27 ก.พ.63 อ่าน
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด 26 ก.พ.63 อ่าน

ข้อควรปฏิบัติสำหรับเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง 20 ม.ค.63 อ่าน
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2563
20 ธ.ค.62 อ่าน
เลี้ยง“แมลงหางหนีบ”กำจัดแมลงศัตรูพืช อ้อย ข้าวโพด
มะพร้าว เลี้ยงง่าย ทำเองได้ 28 พ.ย.62อ่าน
เตือนเกษตรกร แล้งนี้น้ำน้อย 27 พ.ย.62 อ่าน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร   สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง
ต้นทุนการผลิตพืช สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล
ข้อมูลส่งเสริมสถาบันกลุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
สถิติน้ำฝน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง
แหล่งทองเที่ยวเชิงเกษตร   สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์
  สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสรพล จันทรสุข เกษตรอำเภอโคกเจริญ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ ร่วมประชุมรับฟัง VDO Conference
โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ สู้วิกฤติภัยแล้งจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2563 ณ ? ห้องประชุม
อำเภอ?โคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ  ?? จังหวัดลพบุรี
6 มี.ค. 63 รายละเอียด

 
  

 

 

 

 

 

 

  


 

 


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และ พัฒนาการผลิต ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวด
กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอโคกเจริญ 3 สาขา ได้แก่
1. สาขาไร่นาสวนผสม 2. สาขาทำไร่ และ 3. สาขาทำสวน โดย นายสรพล จันทรสุข
เกษตรอำเภอโคกเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังข้อติชม เพื่อพัฒนาการเกษตร

25 ก.พ.63 รายละเอียด


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสรพล จันทรสุข เกษตรอำเภอโคกเจริญ
พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย วิชานำ ร่วมด้วย นางณัตินี เทพศิริ ประธาน ศพก. จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโคกเจริญ (ศพก.) เพื่อชี้แจงผล การ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาฯ รวมถึง การประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
หยุดเผาฯ การเฝ้าระวังโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ณ ศพก.เครือข่าย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่
ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
24 ก.พ.63รายละเอียด


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสรพล จันทรสุข เกษตรอำเภอโคกเจริญ
มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย วิชานำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ติดตามสถานการณ์ไม้ผลคาดว่าการเกิดภัยแล้ง นายรณวิทย์ ดวงแก้ว
เกษตรกรตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกร
หากเกิดภัยแล้งเบื้องต้น 19 ก.พ.63 ายละเอียด

วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร
บุคลากร ทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด เข้าพิจารณาโดยมี นายสรพล จันทรสุข
เกษตรอำเภอโคกเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หนองกระชายงาม หมู่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี 11 ก.พ.63 ายละเอียด

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสรพล จันทรสุช เกษตรอำเภอโคกเจริญ
ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำร่วมสำรวจพื้นที่น้ำผิวดิน เพื่อใช้ในการเกษตร
ของกลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 4 กลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 16 ม.ค.63 รายละเอียด

 

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสรพล จันทรสุข เกษตรอำเภอโคกเจริญ
มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย วิชานำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม
ปลูกผักเพื่ออาหารกลางวัน ของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ตำบลยางราก
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
9 ม.ค. 63 รายละเอียดวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสรพล จันทรสุข เกษตรอำเภอโคกเจริญ
มอบหมายให้ นางสาวสะอาด ศรีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย
นางสาวรัชนู เทศอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์โรค
ใบด่างมันสำปะหลัง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
9 ม.ค. 63 รายละเอียด
ันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสรพล จันทรสุข เกษตรอำเภอโคกเจริญ
มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย วิชานำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมกิจกรรม
ด้านเกษตรของกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี
7 ม.ค. 63 รายละเอียด


วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสรพล จันทรสุข เกษตรอำเภอโคกเจริญ
มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย วิชานำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
นางสาวรัชนู เทศอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการเลี้ยงแมลงหางหนีบ
เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช นายจำรัส เงินเมือง ประธานแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 26 ธ.ค. 62 รายละเอียด


วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 โดยมี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ร่วมด้วย นายสรพล จันทรสุข เกษตรอำเภอโคกเจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ
หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการประชาชนของหน่วยราชการต่างๆ
ณ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
19 ธ.ค. 62 รายละเอียดวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธีจิตอาสาพัฒนาวัด และบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณวัดหนองมะค่า โครงการ
“ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์   บำรุงสุขฯ และโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
ณ วัดหนองมะค่า ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  โดยมี นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล
นายอำเภอโคกเจริญ ร่วมด้วย นายสรพล จันทรสุข เกษตรอำเภอโคกเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
18 ธ.ค. 62 รายละเอียด