ข้าวโพดฝักใหญ่ บั้งไฟอนุรักษ์ โคเนื้อพันธุ์หลัก คนรักวัฒนธรรม
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำกรับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2556
(รุ่นที่ 9) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.aec.agr.ku.ac.th 18 พ.ค. 56
หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายเก่าและขึ้นทะเบียนรายใหม่ ปี 2556 25 เม.ย. 56 รายละเอียด
แผนการรับคำร้องขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายเก่าและขึ้นทะเบียนรายใหม่ ปี 2556 2 2เม .ย. 56 รายละเอียด
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร   สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ขอเชิญชวนเกษตรกรอำเภอโคกเจริญทุกท่าน ร่วมให้ข้อมูลด้านการเกษตรกับพนักงานแจงนับสำมะโนเกษตรกร
ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2556 18 เม.ย.56
ขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านแจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป 26 มี.ค. 56
รายงานผลการออกใบรับรองประจำสัปดาห ์อ่านต่อ
แผนการแจกใบรับรองพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด รายละเอียดอ่าน
แผนการประชาคมพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด 10 ต.ค.55ดูรายละเอียด
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนข้าว,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามแผนไม่ทันให้มาเก็บตกตามแผนนี้
แผนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด อ่านรายละเอียด
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล
ต้นทุนการผลิตพืช สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
ข้อมูลส่งเสริมสถาบันกลุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง
ราคาสินค้าเกษตร   สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์
สถิติน้ำฝน   สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
    สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง
 

 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 นางสาวพัชรี อินลอย นักกวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานด้านเคหกิจเกษตร อบรมโครงการพัฒนายุวเกษตรกร(1 อำเภอ1 กลุ่มยุวเกษตรกร)
/อบรมถ่ายทอดความรู้และ สนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรสาธิตด้านการเกษตรและเคหกิจ
ณ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
18 มิ.ย.56 ชมภาพ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 นายเผด็จ มุนนี เกษตรตอำเภอโคกเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ อบรมกาสาสมัครเกษตร กิจกรรม จัดเวทีเรียนรู้ฯ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 18 มิ.ย.56 ชมภาพ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ นักกวิชาการส่งเสริมการเกษตร รชำนาญการ
เกษตรตำบลโคกเจริญ พร้อมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ต้อนรับคณะกรรมการประกวด ศบกต.ระดับจังหวัด
ณ ศูนย์บริการฯตำบลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 10 มิ.ย.56 ชมภาพ

 
 


ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษต


http://www.ecoplant.doae.go.thระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

http://www.research.doae.go.th/aes

ศ.๐๒


โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ

 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 นายชาญยุทธ โพธิ์เงิน นักกวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบงานด้านศัตรูพืช อบรมเกษตรกรโครงการลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช
พร้อมทั้งนำเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ลงแปลงมันสำปะหลังเพื่อตรวจดูศัตรูพืชในมันสำปะหลัง
ณ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
10 พ.ค.56 ชมภาพ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นางสาวพัชรี อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมพนักงานแจงนับ ซักซ้อมความเข้าใจก่อนปฏิบัติงาน และร่วมกันปฏิบัติงานสำรวจสำมะโนเกษตรกร
ภายในพื้นที่อำเภอโคกเจริญ
3 พ.ค.56 ชมภาพ
นายเผด็จ มุนนี เกษตรอำเภอโคกเจริญ พร้อมด้วยข้าราขการ พนักงานราชการ
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกหเจริญ ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร"ประชาคมอาเซียนและ
ความเชื่อมโยงต่องานส่งเสริมการเกษตร" เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
1 พ.ค.56 ชมภาพ
นายเผด็จ มุนนี เกษตรอำเภอโคกเจริญ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีวรรณศักดิ์ วรรณกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งกลุ่มงานอารักขาพืช จ.สระบุรี โดยมีเพื่อนร่วมงานร่วมแสดงความยินดี และเลี้ยงส่ง ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 17.00 น.
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ
25 เม.ย.56 ชมภาพ
เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2556 ว่าที่ร้อยตรีวรรณศักดิ์ วรรณกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรตำบลยางราก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญรับคำร้องขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายเก่าและขึ้นทะเบียนรายใหม่
ณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบ
ุร 24 เม.ย.56
ชมภาพ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ
ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โครงการผู้ว่าฯลพบุรีพบประชาชน
ณ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุร
19 เม.ย.56 ชมภาพ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ว่าที่ร้อยตรีวรรณศักดิ์ วรรณกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรตำบลยางราก
จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดต้นทุน ( มันสำปะหลัง )
ณ วัดคลองกระชาย หมู่ที่ 5 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุร
27มี.ค.56
ชมภาพ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 นายสุรศักดิ์ จิตต์อารีรัตน์ นายอำเภอโคกเจริญเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประกวด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตำบลยางราก
อ.โคกเจริญ จ.ลพบุร
27มี.ค.56 ชมภาพ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายเผด็จ มุนนี
เกษตรอำเภอโคกเจริญ กล่าวเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร
ู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)อำเภอโคกเจริญ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ
27 ก.พ.56
ชมภาพ